AED

Ontstaan
In de najaarsvergadering 2005 van de ondernemers-vereniging te Weerselo is het idee ontstaan om geld in te zamelen bij haar leden om 1 of 2 AED's aan de weerselose bevolking beschikbaar te stellen. In 2006 zijn de vrijwillige bijdragen van de leden geïnd en zijn ca. 8 offertes opgevraagd van AED-leveranciers. Nadat contact opgenomen te hebben met diverse instanties waaronder de AAD-Oost bleek dat er bij hen een project lekenhulp-verlening in voorbereiding was.
Lekenhulpverlening is een project waarvoor de provincie Overijssel middelen beschikbaar heeft gesteld. Deze middelen mogen door de AAD-Oost worden gebruikt voor begeleiding van de invoering van AED's in plattelandskernen. Dit hield in dat de ambulance-dienst mensen 3 jaar lang, per project, kon vrijmaken voor advies, begeleiding en nazorg, alsmede voor “elke plattelands-gemeente" een AED-opleider mocht opleiden en tevens een 20-tal gratis AED- en reanimatie-cursussen mocht geven aan mensen uit Weerselo. Tevens is een traject ingezet door de meldkamer in Twente om via de SMS lekenhulp in te roepen bij reanimatiemeldingen via 112. In Weerselo is begin 2006 een AED-werkgroep gevormd waarin Ondernemersvereniging, EHBO-Weerselo, AAD-Oost, huisarts en dorpsraad participeren. Het systeem waarbij via de meldkamer Twente automatisch een SMS wordt verzonden aan lekenhulpverleners werd in maart 2008 operationeel. De AED's die daarbij door de AED-werkgroep het meest geschikt zijn bevonden waren al in 2007 aangeschaft.

AED's en lekenhulpverleners
Nu de apparaatkeuze gemaakt was, was de aanschaf snel geregeld( dit is immers het eenvoudigste deel van de AED-implementatie) Ondernemers gingen los van het ingezamelde bedrag, al dan niet in groepsverband, zelf 3 AED's aanschaffen tbv het project. De stichting Dweilreceptie schafte 2 oefen –AED's aan alsmede een mobiele AED die kan worden ingezet bij evenementen en festiviteiten zowel op verzoek van derden als op eigen initiatief van de EHBO. Deze 4 AED's zijn eind 2007 afgeleverd en in gebruik genomen. In maart 2008 werd het ook mogelijk via de SMS lekenhulpverleners op te roepen. In augustus 2008 zijn nog 3 AED's geplaatst, 2 konden gefinancierd worden door een bijdrage van het Oranjecommitee Weerselo en 1 door een niet nader te noemen organisatie. Voor de laatstgenoemde 3 AED's is de EHBO lease-verplichtingen aangegaan. Door de genoemde financiële bijdrages zijn de kosten de eerste paar jaar gedekt. Voor de jaren daarna zal geld nodig zijn voor instandhouding van de huidige gewenste situatie. Inmiddels hebben afzonderlijke ondernemers ook AED's aangeschaft danwel hun reeds aanwezige AED aangemeld bij het project. Het slagen van het project is mede afhankelijk van een voldoende groot aantal AED-bedieners en mensen die kunnen reanimeren. Inmiddels zijn veel mensen opgelid tot AED-bediener en kunnen ook reanimeren. Veel van deze lekenhulpverleners hebben zich aangemeld op de website www.lekenhulpverlening.nl zodat ook de meldkamer daarvan op de hoogte is. De EHBO en AAD-Oost leiden op voor een grotere dekking van lekenhulpverleners.

Het systeem in de praktijk
Allereerst moet voor ogen gehouden worden dat de AED geen wondermiddel is, en niet voor elk slachtoffer de redding is. Een zo spoedig mogelijk gestarte reanimatie is van groot belang. Allereerst dient 112 gebeld te worden . Indien aangegeven wordt 1. dat het om een reanimatie gaat en 2. de locatie waar het slachtoffer zich bevindt, gaat direct een SMS naar de dichtstbijzijnde lekenhulp-verleners (naast de standaardprocedure wat betreft het sturen van 2 ambulances). Een 10-tal lekenhulpverleners krijgen een SMS de AED op een bepaalde locatie op te halen en zich te begeven naar het adres van het slachtoffer. Een ander 10-tal SMS-jes gaan naar de lekenhulpverleners die het dichts bij het slachtoffer zijn met het verzoek naar de locatie van het slachtoffer te gaan en reanimatie te starten. Bij de 3 situaties (van maart2008 t/m augustus 2008)waarbij de AED met succes in Weerselo is ingezet is het werken van het systeem aangetoond. Er waren steeds voldoende lekenhulpverleners snel aanwezig om te reanimeren. En nog voor de eerste Ambulance aanwezig was, had de AED al 1 of meerdere schokken toegediend. Ook de samenwerking van de lekenhulpverleners met het ambulancepersoneel gaat volgens hen goed. Doordat er hulpverleners ter plaatse zijn kan het ambulance-personeel sneller andere handelingen verrichten die nodig zijn(infuus aanbrengen, brancard gereedmaken, de eigen AED bevestigen etc. Dit is allemaal van invloed op de snelheid waarmee een patient de benodige zorg kan ontvangen en naar een ziekenhuis kan worden vervoerd.
Als er voldoende hulpverleners aanwezig zijn voor de reanimatie(4-5), kunnen de andere opgeroepen hulpverleners andere diensten verrichten zoals: weg vrijmaken voor ambulancepersoneel naar het slachtoffer waaronder meubels aan de kant zetten, deuren/lift openhouden, de ambulance de weg wijzen, en een teveel aan hulpverleners melden dat er voldoende hulp is, zodat zij weer terug naar huis of hun werk kunnen. In de zich nu voorgedane situaties blijkt dit goed te werken.

Toekomst
Twente is de enige Regio waar dit systeem op deze manier werkt en is daarmee een soort pilot. Bij gebleken succes zal het systeem ook in andere delen van het land worden ingevoerd. In Weerselo is inmiddels gebleken dat het een groot succes is. Het is de investering in tijd en/of geld door initiatiefnemers, de AED-Werkgroep, opgeleide mensen(lekenhulpverleners), ondernemers, Stichting Dweilreceptie, Oranje Comité,AAD-Oost en andere mensen cq organisaties dubbel en dwars waard geweest. Een mensenleven is immers niet uit te drukken in geld laat staan de voldoening die je als betrokkene krijgt doordat je op één of andere manier aan dit project hebt bijgedragen. Begin volgend jaar zal vermoedelijk het systeem van de SMS-oproepen wijzigen. Op dit moment kijkt de meldkamer nog naar het adres dat behoort bij het mobiele nummer dat is opgegeven om te bepalen wie zich het dichtst bij Slachtoffer of AED bevindt. Het kan nu nog zo zijn dat iemand die bijvoorbeeld op vakantie is toch een SMS ontvangt omdat in de buurt van zijn opgegeven adres een slachtoffer is gemeld. De aanstaande wijziging voorkamt dit doordat de meldkamer nu nog niet via de GPS de dichtstbijzijnde mobiele telefoons mag traceren. De verwachting is dat dit begin 2009 wel ingevoerd kan worden.

Hoe verder?
De EHBO Weerselo heeft gekozen voor lease ipv koop. Dit omdat er ook nog een onderhoudscontract moest worden afgesloten, en daar heeft de EHBO (nog)geen eigen middelen voor. Een onderhoudscontract wordt door de werkgroep noodzakelijk geacht om de werking van de AED's te allen tijde te kunnen garanderen. De 24-7 service die nu geldt werkt zeer goed. Om de aanwezigheid van het huidige aantal AED's te kunnen continueren is geld nodig. EHBO Weerselo heeft speciaal voor dit project een bankrekening geopend waarop vrije giften gestort kunnen worden. Dit biedt dan mensen, die zich( om u welke redenen dan ook) niet willen aanmelden als lekenhulp-verlener, toch de mogelijkheid te participeren in het project, dat al voor enkele inwoners van Weerselo zijn nut heeft bewezen. Het bankrekeningnummer is 1372.66.170 o.v.v. AED-project.